Forum för Latinamerikastudier

Forum för Latinamerikastudier

Personer

Styrgrupp

Doc. Leonardo Rossiello, Institutionen för moderna språk (ordförande)
leonardo.rossiello@moderna.uu.se

Universitetslektor Inga-Lill Aronsson, Institutionen för ABM
inga-lill.aronsson@abm.uu.se

Programansvarig 

Professor emeritus Hernán Horna
hernan.horna@hist.uu.se

Kort historik

År 2009 tog vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet initiativ till att samordna forskning om Latinamerika inom området. En arbetsgrupp under ledning av biträdande vicerektor Sven-Erik Brodd och professor Bo Wennström skapades. Till gruppen kröts en grupp latinamerikainriktade forskare. Det första målet för arbetsgruppen var att inventera forskning om Latinamerika inom universitetet, undersöka student- och forskningsutbytet mellan Uppsala universitet och latinamerikanska institutioner och att anordna ett vetenskapligt symposium och i förlängningen bilda ett Forum för Latinamerikastudier.

Redan under 1980-talet fanns ett Centrum för Latinamerikastudier vid Uppsala universitet. Detta hade en mycket ambitiös seminarieverksamhet. Under 1990-talet och under 2000-talets första decennium kunde denna seminarieverksamhet leva vidare, trots avsaknad av ekonomiskt stöd. Den person som betydde mest för denna verksamhet var Hernán Horna, professor i historia.

I oktober 2010 inleddes Forum för Latinamerikastudiers (FLAS) verksamhet med ett vetenskapligt symposium i närvaro av universitetsledning, forskare och inte minst representanter för flertalet latinamerikanska ambassader i Sverige. 

Under de första åren var sociologen, professor Orlando Mella föreståndare för FLAS. När han gick i pension övertog ordföranden i styrgruppen, docent Leonardo Rossiello huvudansvaret och i januari 2014 utsågs docent Magnus Lundberg till föreståndare. Andra personer som länge har bidragit till FLAS verksamhet är Viviana Stechina, Juan Carlos Gumucio, Hernán Horna och Charlotta Widmark. Från och med 2016 är Docent Leonardo Rossiello föreståndare för FLAS.

Forumets ändamål har främst varit att lyfta fram och stimulera forskning om Latinamerika bland forskare vid Uppsala universitetet.

Konkret har detta inneburit:

a) Att etablera möjligheter för att presentera och disktera aktuell forskning om Latinamerika, speciellt i form av seminarier.

b) Att sprida kunskap om aktuell forskning om Latinamerika genom offentliga föreläsningar

c) Att verka för att etablera och vidareutveckla kontakter med framstående latinamerikanska forskningsmiljöer

d) Att delta i forskningsprojekt av intresse för både Sverige och Latinamerika

e) Att delta i internationella organ som stödjer samverkan mellan akademiska institutioner från Latinamerika och Europa